25 февр. 2010 г.

ХАР КАС Ў БУДА НАМЕТАВОНАДДар сафи Ќуввањои мусаллањи љумњурї њастанд афсароне, ки АФСАРанд.

Капитан Фирдавс Љамолов аз љумлаи чунин афсарон аст. Ў њамагї 25 сол дорад, аммо то дараљаи капитанї расидааст. Фирдавс дар оилае таваллуд шуда, ки падараш њаёти худро ба њимояи ин марзу бум бахшидааст.
Ваќте баъди хатми мактаби миёна масъалаи интихоби касб пеш омад, Фирдавс бе дудилагї касби падарро интихоб кард.
- Либосњои шинаму зебо, ќаду баст, танумандї, покизагию низомро, ваќте дар падарам медидам, орзуи мисли ў шуданро мекардам, - мегўяд Фирдавс.
Њамин тариќ, соли 2002 Фирдавс ба Донишкадаи њарбии Вазорати мудофиа њуљљат супорид. Љавонони зиёде дар баробари ў курсант шудан мехостанд. Аммо бояд бењтаринњо ќабул мешуданд. Бинобар ин, зиёда аз 500 нафарро барои машќњои сањрої ба даштњои Лоњур бурданд. Дар њавои гарм ташнаю гурусна њамарўза километрњо давидану машќ карданро на њама аз уњдааш мебарояд. Нафарони зиёде ба гармию ташнагї тоб наоварда, ба хонањояшон баргаштанд. Танњо назики 200 нафар барои идомаи тањсил ба донишкада баргаштанд. Фирдавс аз рўзи аввали дарсњо худро чун љавони бодонишу фаъол нишон дод. Устодон њам инро медиданд ва ўро сардори гурўњ таъин карданд. Ў муддати чор сол тамоми нозукињои соњаро омўхт ва њамчун муњандис-минаљў донишкадаро хатм кард.
Акнун лейтенант Љамолов бо роњхати Вазорати мудофиа барои хизмат ба Љиргатол фиристода шуд.
- Ин як навъ имтињон буд, ки хатмкунандагони Донишкадаи њарбиро садњо километр дур аз мањалли зист барои кор мефиристанд. Хушбахтона, бо сарбаландї аз ўњдаи он баромадам, гуфт Фирдавс Љамолов.
Ў бо сарбозон хуб кор мебарад ва њинни машѓулиятњо тамоми нозукињои соњаро ба сарбозон мефањмонад. Кордониашро ба назар гирифта, Ќўшунњои хушкигард ўро ба шањри Ќўрѓонтеппа ба кор фиристод. Дар муњити шањр низ фаъол буд. Њамчун командири взвод дар тарбияи садњо сарбоз сањм гузоштааст. Ў мисли бисёр афсарон, фармон намедињад, балки њамроњи сарбозон кор мекунад. Масалан, дар ваќти машќњои сањрої баробари сарбозон, њатто пеш-пеши онњо медавад, то сарбозон рўњбаланд шаванд.
Сатњи баланди донишу кордонї лейтенанти калон Љамоловро ба маркази таълимї овард. Ў ба бештар аз 100 нафар нозукињои соњаро меомўзонид. Дар баробари минаљўї, инчунин, мутахассисони мошини зирењпўш, снайперист, алоќачї ва ѓайрањоро омода мекард. Ба ќавле универсал буд.
Соли 2008 бошад, дар заминаи маркази таълимии вилояти Суѓд, ќисми низомии 07746 ташкил шуд, ки ба тайёр кардани мутахассисони хурди соњаи њарбї машѓул аст. Лейтенанти калон Љамоловро командири ротаи таълимии тирандоз дар мошини зирењпўш таъин карданд. Бо вуљуди он ки ихтисосаш муњандис минаљў буд, ин корро ба ўњда гирифт. Дар муддати кўтоњ тамоми адабиёти вобаста ба мошини зирењпўшро пайдо карда омўхт. Аммо дар баробари ин омодагии тактикї, техникї ва дигарњоро ба сарбозон меомўзонид. Шогирдони ў дар ќисми низомї намуна буданд.
Соли 2009 бошад, ба лейтенанти калон Љамолов рутбаи капитан дода шуда, сардори зершўъбаи таълимии ќисми низомии 07746 таъин гардид. Инак, як сол мешавад, ки дар ин вазифа кор мекунад.
Ў љавон њам бошад, нисбат ба сарбозону афсарон серталаб аст. Баъди ба ин вазифа омаданаш кор дар ќимсми низомї ранги дигар гирифт. Акнун тафтиши машѓулиятњо њамарўза ба роњ монда шуда, сатњи дониши сарбозон маълум карда мешавад.
Мо дар шахсияти капитан Љамолов тамоми афсаронро ба Рўзи Ќуввањои мусаллањ табрик мегўем! Њамеша сарбаланд ва чолок бошед!

ИНТИХОБ

Акнун ваќти интихоб расидааст

Бале то чанд соли пеш мо дар њама арсањо интихоб надоштем. Молњои бесифат ва камбуди маблаѓ имконият намедод, ки мо чизи хубро интихоб кунем. Аммо имрўз дигар аст. Мо интихоб карда метавонем: дар бозор моли хубро, барои ба љое сафар кардан наќлиёти роњат ва њатто барои сафар ба хориља тайёраи ба талаботи замони муосир љавобгўро.
Дар интихобот низ акунун мо имкон дорем њизб ва номзади арзандаро интихоб намоем, то тавонанд бо донишу фањмиши худ ќонунгузории кишварро барои манфиати мардум ва тараќќиёти Ватани азиз ќабул намоянд.
Дар интихоботњои пеш мо бетараф будем, аммо имрўз бояд масъулият њис кунем. Ба участкаи интихоботї равем ва овоз дињем. Мо бояд бовар кунем, ки танњо овози мо метавонад таќдири ояндаи Тољикистони азиз ва худамону фарзандонамонро муайян месозад. Бале танњо њамон як овози мо!
Барои баргузории маъракаи ќарибулвуќўи интихоботи парлумонї њудуди 16 млн. адад вараќањои интихоботї ба чоп расидаанд. Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї иттилоъ додаааст, ки вараќањо дар нашриёти «Шарќи озод» интишор гардида, коѓази дорои њафт дараљаи муњофизат аз шањри Санкт-Петербурги Русия дастрас шудааст. Шумораи интихобкунандагон дар љумњурї 3,4 млн. нафарро ташкил медињанд.
Вараќањо ду рўз пеш аз интихобот ба тамоми участкањои интихоботї фиристода мешаванд.

18 февр. 2010 г.

ИНТИХОБОТ ВА АРТИШ


Вакилони халќ нисбат ба Артиши миллї бепарвоанд?

23 феврал Рўзи Артиши миллї буда, 28 феврал интихоботи вакилони халќ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии мамлакат доир мешавад. Ба иттилои Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї 152 нафар аз њавзањои якмандатї ба ќайд гирифта шудаанд ва барои ноил шудан ба номи пуршарафи вакили халќ мубориза мебаранд. Маъракаи таблиѓотии номзадњо низ идома дорад ва вакилон њини вохўрї бо интихобкунандагон аз бартарияти барномањои худ њарф мезананд. Аммо то имрўз ягон вакилшаванда аз Артиши миллї ёдовар нашуда ва њатто масъалаи бењтар намудани вазъи зиндагии сарбозону афсарон дар барномањояшон ќайд нагардидааст. Танњо Муњибулло Ќурбонов, номзад аз њавзаи интихоботии Исфара №20 зимни як мусоњибааш бо њафтаномаи «Озодагон» гуфтааст, бояд хизмати њарбии алтернативиро љорї кард ва онњое, ки хизмат кардан намехоњанд, ба давлат маблаѓи муайяне супоранд ва ин маблаѓ барои бењбуди касоне, ки хизмат мекунанд, сарф карда шавад. Ин дар њолест ки њамаи сарбозон интихобкунандаанд ва ќисми зиёди онњо бори аввал раъй медињанд.
Вале муњимтарин масъала яксола кардани хизмати њарбї аст, ки яке аз вакилони парлумони амалкунанда дар соли гузашта пешнињоде карда буд, аммо бенатиља. Бисёре аз кишварњо барваќт ба хизмати њарбии шартномавї гузаштаанд. Дар Љумњурии Ўзбекистон љавонон барои ба хизмати њарбї рафтан пул месупоранд. Чун бе билети њарбї ягон нафар ба кор ќабул карда намешавад. Дар Ќазоќистон њам њар нафар хизмати њарбї кардан наметавонад.
Воќеан, агар хизмати њарбї яксола шавад, ба андешаи коршиносон ришвахўрї дар соња кам мешавад. Яъне, сафи љавонони ихтиёрї ба хизмати њарбї зиёд шуда, њољати аз љониби падарон пул додаву фарзандашонро гурезонидан намемонад. Њамчунин, њар чизе ки дар хизмати њарбї љавонон бояд омўзанд, як сол кифоягї мекунад. Њамин њоло шаш моњи аввал сарбозон дар гурўњњои таълимї хонда, якуним соли дигарро, ќариб ки бењуда мегузаронанд.
Ба њар сурат умед мебандем, ки парлумони нав дар ин маврид бетараф нахоњанд буд.
ИД МУБОРАК, ЊОМИЁНИ ВАТАН!