25 февр. 2010 г.

ХАР КАС Ў БУДА НАМЕТАВОНАДДар сафи Ќуввањои мусаллањи љумњурї њастанд афсароне, ки АФСАРанд.

Капитан Фирдавс Љамолов аз љумлаи чунин афсарон аст. Ў њамагї 25 сол дорад, аммо то дараљаи капитанї расидааст. Фирдавс дар оилае таваллуд шуда, ки падараш њаёти худро ба њимояи ин марзу бум бахшидааст.
Ваќте баъди хатми мактаби миёна масъалаи интихоби касб пеш омад, Фирдавс бе дудилагї касби падарро интихоб кард.
- Либосњои шинаму зебо, ќаду баст, танумандї, покизагию низомро, ваќте дар падарам медидам, орзуи мисли ў шуданро мекардам, - мегўяд Фирдавс.
Њамин тариќ, соли 2002 Фирдавс ба Донишкадаи њарбии Вазорати мудофиа њуљљат супорид. Љавонони зиёде дар баробари ў курсант шудан мехостанд. Аммо бояд бењтаринњо ќабул мешуданд. Бинобар ин, зиёда аз 500 нафарро барои машќњои сањрої ба даштњои Лоњур бурданд. Дар њавои гарм ташнаю гурусна њамарўза километрњо давидану машќ карданро на њама аз уњдааш мебарояд. Нафарони зиёде ба гармию ташнагї тоб наоварда, ба хонањояшон баргаштанд. Танњо назики 200 нафар барои идомаи тањсил ба донишкада баргаштанд. Фирдавс аз рўзи аввали дарсњо худро чун љавони бодонишу фаъол нишон дод. Устодон њам инро медиданд ва ўро сардори гурўњ таъин карданд. Ў муддати чор сол тамоми нозукињои соњаро омўхт ва њамчун муњандис-минаљў донишкадаро хатм кард.
Акнун лейтенант Љамолов бо роњхати Вазорати мудофиа барои хизмат ба Љиргатол фиристода шуд.
- Ин як навъ имтињон буд, ки хатмкунандагони Донишкадаи њарбиро садњо километр дур аз мањалли зист барои кор мефиристанд. Хушбахтона, бо сарбаландї аз ўњдаи он баромадам, гуфт Фирдавс Љамолов.
Ў бо сарбозон хуб кор мебарад ва њинни машѓулиятњо тамоми нозукињои соњаро ба сарбозон мефањмонад. Кордониашро ба назар гирифта, Ќўшунњои хушкигард ўро ба шањри Ќўрѓонтеппа ба кор фиристод. Дар муњити шањр низ фаъол буд. Њамчун командири взвод дар тарбияи садњо сарбоз сањм гузоштааст. Ў мисли бисёр афсарон, фармон намедињад, балки њамроњи сарбозон кор мекунад. Масалан, дар ваќти машќњои сањрої баробари сарбозон, њатто пеш-пеши онњо медавад, то сарбозон рўњбаланд шаванд.
Сатњи баланди донишу кордонї лейтенанти калон Љамоловро ба маркази таълимї овард. Ў ба бештар аз 100 нафар нозукињои соњаро меомўзонид. Дар баробари минаљўї, инчунин, мутахассисони мошини зирењпўш, снайперист, алоќачї ва ѓайрањоро омода мекард. Ба ќавле универсал буд.
Соли 2008 бошад, дар заминаи маркази таълимии вилояти Суѓд, ќисми низомии 07746 ташкил шуд, ки ба тайёр кардани мутахассисони хурди соњаи њарбї машѓул аст. Лейтенанти калон Љамоловро командири ротаи таълимии тирандоз дар мошини зирењпўш таъин карданд. Бо вуљуди он ки ихтисосаш муњандис минаљў буд, ин корро ба ўњда гирифт. Дар муддати кўтоњ тамоми адабиёти вобаста ба мошини зирењпўшро пайдо карда омўхт. Аммо дар баробари ин омодагии тактикї, техникї ва дигарњоро ба сарбозон меомўзонид. Шогирдони ў дар ќисми низомї намуна буданд.
Соли 2009 бошад, ба лейтенанти калон Љамолов рутбаи капитан дода шуда, сардори зершўъбаи таълимии ќисми низомии 07746 таъин гардид. Инак, як сол мешавад, ки дар ин вазифа кор мекунад.
Ў љавон њам бошад, нисбат ба сарбозону афсарон серталаб аст. Баъди ба ин вазифа омаданаш кор дар ќимсми низомї ранги дигар гирифт. Акнун тафтиши машѓулиятњо њамарўза ба роњ монда шуда, сатњи дониши сарбозон маълум карда мешавад.
Мо дар шахсияти капитан Љамолов тамоми афсаронро ба Рўзи Ќуввањои мусаллањ табрик мегўем! Њамеша сарбаланд ва чолок бошед!

Комментариев нет:

Отправить комментарий